Chương trình tăng cường Tiếng Anh

Học phí tăng cường Tiếng Anh Đơn vị Số tiền/tháng Ghi chú
Lớp A (IELTS < 3.0) VNĐ 5.000.000 9 tháng (đóng 3 lần)
Lớp B1 (3.0<IELTS < 4.5) VNĐ 5.025.000 6 tháng (đóng 2 lần)
Lớp B2 (4.5<IELTS < 5.5) VNĐ 5.100.000 3 tháng (đóng 1 lần)